StatutFundacji

Rozdział I 

[Postanowienia ogólne]

§1 

Fundacja WIĘCEJ NIŻ JEZIORA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest: 

 1. Przez Fundatorów,: Agnieszkę Domańską, Kamilę Domańską, Aleksandra Sobczaka, Andrzeja Sadowskiego i Pawła Harajdę.
 1. Aktem notarialnym, (Repertorium A nr 1319/2019) sporządzonym dnia 13 maja 2019 roku przed Moniką Mikłaszewicz-Reszko notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Barczewie przy ulicy Mickiewicza numer 40.

§ 2 

 1. Fundacja działa na podstawie:
  a) Przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203)
  b) Niniejszego statutu.

§3 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn. 

[Cele Fundacji] 

§4 

 1. Fundacja dąży do realizacji następujących celów:
  a) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia, a szczególnie w organizacji przedsiębiorstw oraz użyteczności internetu,
  b) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii, propagowanie wśród uczniów i studentów otwierania działalności gospodarczych oraz naukowa działalność kształcąca w kierunku prowadzenia przedsiębiorstwa,
  c) upowszechnianie postaw przedsiębiorczości ogółu społeczeństwa i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, a w szczególności pomoc w tworzeniu i rozwoju nowych przedsiębiorstw opartych na bazie innowacyjnych pomysłów.
  d) promowanie edukacji promującej przedsiębiorczość, w szczególności promowanie kreatywności i pracy w grupie oraz promowanie przedsiębiorczości od pierwszych lat szkolnych.
  e) Wspieranie lokalnego samorządu, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw oraz lokalnych społeczności w działaniach związanych innowacyjnością i nowymi technologiami
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

[Sposób realizacji celów] 

§5 

 1. Fundacja realizuje cele poprzez:
  a) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z propagowaniem Fundacji oraz zbierania funduszy do realizowania celów Fundacji,
  b) działalność edukacyjną oraz handlową,
  c)
  współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
  d) wspieranie i koordynację działań osób i organizacji działających w zakresie celów Fundacji,
  e) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
  f)
  prowadzenie badań naukowych, 
  g) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, jednostkami otoczenia biznesu i ośrodkami badawczymi,
  h) organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, kursów, konferencji naukowych, konkursów.
  i) promocja, pośrednictwo i wsparcie organizacyjne w zakresie rozpowszechniania dostępu do nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań oraz pomysłów technologicznych mogących przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości,
 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, a także powierzać lub zlecać innym jednostkom, w szczególności wyspecjalizowanym w obszarze wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarze zaawansowanych technologii, wykonywanie zadań służących realizacji jej celów.

Rozdział II 

[Organy Fundacji]

§6 

 1. Fundacja działa poprzez pracę członków organów statutowych, pracowników i wolontariuszy. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami przez wsparcie organizacyjne, częściowe lub całkowite finansowanie przedsięwzięć, a także pomoc przy uzyskiwaniu funduszy z innych źródeł.
 1. Fundacja działa poprzez swoje organy. 

§7 

 1. Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
b)
Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą Programową.

Rozdział III 

[Zarząd Fundacji] 

§8 

 1. Zarząd składa się z 1 do 10 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza powoływanych w formie uchwały zwykłą większością głosów na czas nieokreślony.
 2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Zarząd w formie uchwały zwykłą większością głosów Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Zwyczajne posiedzenie Zarządu powinno być zwoływane nie rzadziej niż 2 razy do roku
 4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na pisemny wniosek Prezesa lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
  b)
  utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) uchwały zarządu
  d) śmierci członka Zarządu. 

§9 

 1. Prezes zarządu Fundacji:
  a) kieruje jego działaniami,
  b) wyznacza datę posiedzeń organu i je prowadzi,
  c)
  reprezentuje organ na zewnątrz,
  d)
   jest związany jego uchwałami. 

§ 10 

 1. Zarząd, podejmują decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w formie uchwał.
 1. Prezes zarządu przysługuje głos decydujący w razie równowagi głosów.
 2. Członkowie zarządu mogą brać udział w posiedzeniach i wykonywać prawo głosu osobiście lub za pośrednictwem środków telekomunikacji (np. telefon, wideokonferencja).

§ 11 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a)
   realizacja celów statutowych,
  b)
  sporządzanie planów pracy i budżetu,
  c)
  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  d)
   zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. 
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 1. Poniższe sprawy wymagają uchwały Zarządu:
  a)
  nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  b) przegląd i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego Fundacji za poprzedni rok obrotowy;
  c) zbycie lub wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa Fundacji lub jego zorganizowanej części i udzielenie ograniczonego prawa własności do niego;
  d) nabycie i zbycie udziałów w spółkach prawa handlowego;
  e) 
  zmiana Statutu Fundacji;
  f) 
  połączenie, przekształcenie lub likwidacja Fundacji; 
  g) zbycie całości lub znacznej części aktywów Fundacji;
  h)
  przejęcie poręczeń, gwarancji lub podobnych zobowiązań, przyjęcie darowizn i spadku;
  i) udzielenie kredytów;
  j)
  zaciąganie zobowiązań przekraczających 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) w pojedynczym przypadku lub przekraczających 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) łącznie z jednym kontrahentem;
  k) zawieranie i rozwiązywanie umów kredytu i pożyczki oraz innych umów finansowych i aneksów do ram kredytowych i spłat nadzwyczajnych;
  l) zawieranie umów, jeżeli roczna wielkość tych umów przekracza 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) w pojedynczym przypadku albo jeżeli okres obowiązywania tych umów przekracza dwa lata, w czasie których nie mogą zostać rozwiązane;
  m) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę przewidujących wynagrodzenie przekraczające 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) rocznie od jednego kontrahenta.
  n) przyjęcia rocznego budżetu Fundacji oraz przyjęcia sprawozdania z jego wykonania,
  o) powołania, odwołania i ewentualnego wynagradzania przez Fundację osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu.

§ 12 

 1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Fundacji

[Rada Programowa Fundacji] 

§ 13 

 1. Rada Programowa jest jednostką konsultacyjno-opiniującą Fundacji.
 2. Rada Programowa liczy od 3 do 10 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd spośród specjalistów z dziedzin związanych z statutowymi celami Fundacji. Pierwszych członków Rady Programowej powołują Fundatorzy.
 1. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieokreślony.
 2. Członek Rady Programowej:
  a) może w każdym czasie zostać odwołany z członkostwa w Radzie uchwałą zarządu powziętą zwykłą większością głosów
  b) może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Radzie. Rezygnacja w formie pisemnej składana jest Zarządowi.
 1. Odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić z powodu nie wywiązywania się z zobowiązań lub działania na szkodę Fundacji.
 1. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  a) opiniowanie na wniosek Zarządu projektów, publikacji oraz innych działań Fundacji związanych z realizacją jej celów,
  b) proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań związanych z realizacją jej celów,
  c) rekomendowanie na wniosek Zarządu na forum publicznym wszelkich działań służących realizacji celów Fundacji,
 1. Rada Programowa powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady Programowej. Pierwszego Przewodniczącego Rady powołują Fundatorzy.
 1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej raz w roku 

Rozdział IV

[Majątek Fundacji] 

§ 14 

 1. Fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) stanowi majątek Fundacji.
 1. Kwota 1400 zł (tysiąc czterysta złotych) z funduszu założycielskiego przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 15 

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  a) darowizn, subwencji lub dofinansowań lub spadków krajowych i zagranicznych, b. aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, c. darów, zbiórek i imprez publicznych, d. odsetek i depozytów bankowych, e. udziału w zyskach osób prawnych, lub z zysku z odsetek od udzielanych od pożyczek,
  b) dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, g. dotacji.

§ 16 

[Działalność Gospodarcza]

 1. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  a) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
  b) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  c) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
  d) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  e) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  f) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
  g) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  h) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
  i) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  j) Działalność wspomagająca edukację PKD (85.60.Z),
  k) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  l) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  m) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
  n) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
  o) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

§ 17 

 1. Fundacja przeznacza wszystkie osiągnięte dochody na finansowanie celów statutowych,

[Ograniczenia]
§ 18 

 1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków organów Fundacji, jej pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

Rozdział V [Postanowienia końcowe]

§ 19 

 1. W wyniku zmiany statutu lub połączenia z inną fundacją nie mogą ulec zmianie istotne cele Fundacji. 2. Uchwała zarządu fundacji o połączeniu fundacji musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów. 3. Zmiana statutu dokonywana jest przez zarząd fundacji w formie uchwały bezwzględną większością głosów.

[Likwidacja]

§ 20 

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia założonych celów lub wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.
 1. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.


Olsztyn, dnia 25 czerwca 2019 

Rozdział I 

[Postanowienia ogólne]

§1 

Fundacja WIĘCEJ NIŻ JEZIORA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest: 

 1. Przez Fundatorów,: Agnieszkę Domańską, Kamilę Domańską, Aleksandra Sobczaka, Andrzeja Sadowskiego i Pawła Harajdę.
 1. Aktem notarialnym, (Repertorium A nr 1319/2019) sporządzonym dnia 13 maja 2019 roku przed Moniką Mikłaszewicz-Reszko notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Barczewie przy ulicy Mickiewicza numer 40.

§ 2 

 1. Fundacja działa na podstawie:
  a) Przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203)
  b) Niniejszego statutu.

§3 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn. 

[Cele Fundacji] 

§4 

 1. Fundacja dąży do realizacji następujących celów:
  a) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia, a szczególnie w organizacji przedsiębiorstw oraz użyteczności internetu,
  b) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii, propagowanie wśród uczniów i studentów otwierania działalności gospodarczych oraz naukowa działalność kształcąca w kierunku prowadzenia przedsiębiorstwa,
  c) upowszechnianie postaw przedsiębiorczości ogółu społeczeństwa i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, a w szczególności pomoc w tworzeniu i rozwoju nowych przedsiębiorstw opartych na bazie innowacyjnych pomysłów.
  d) promowanie edukacji promującej przedsiębiorczość, w szczególności promowanie kreatywności i pracy w grupie oraz promowanie przedsiębiorczości od pierwszych lat szkolnych.
  e) Wspieranie lokalnego samorządu, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw oraz lokalnych społeczności w działaniach związanych innowacyjnością i nowymi technologiami
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

[Sposób realizacji celów] 

§5 

 1. Fundacja realizuje cele poprzez:
  a) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z propagowaniem Fundacji oraz zbierania funduszy do realizowania celów Fundacji,
  b) działalność edukacyjną oraz handlową,
  c)
  współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
  d) wspieranie i koordynację działań osób i organizacji działających w zakresie celów Fundacji,
  e) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
  f)
  prowadzenie badań naukowych, 
  g) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, jednostkami otoczenia biznesu i ośrodkami badawczymi,
  h) organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, kursów, konferencji naukowych, konkursów.
  i) promocja, pośrednictwo i wsparcie organizacyjne w zakresie rozpowszechniania dostępu do nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań oraz pomysłów technologicznych mogących przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości,
 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, a także powierzać lub zlecać innym jednostkom, w szczególności wyspecjalizowanym w obszarze wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw działających w obszarze zaawansowanych technologii, wykonywanie zadań służących realizacji jej celów.

Rozdział II 

[Organy Fundacji]

§6 

 1. Fundacja działa poprzez pracę członków organów statutowych, pracowników i wolontariuszy. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami przez wsparcie organizacyjne, częściowe lub całkowite finansowanie przedsięwzięć, a także pomoc przy uzyskiwaniu funduszy z innych źródeł.
 1. Fundacja działa poprzez swoje organy. 

§7 

 1. Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
b)
Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą Programową.

Rozdział III 

[Zarząd Fundacji] 

§8 

 1. Zarząd składa się z 1 do 10 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza powoływanych w formie uchwały zwykłą większością głosów na czas nieokreślony.
 2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Zarząd w formie uchwały zwykłą większością głosów Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Zwyczajne posiedzenie Zarządu powinno być zwoływane nie rzadziej niż 2 razy do roku
 4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na pisemny wniosek Prezesa lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
  b)
  utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) uchwały zarządu
  d) śmierci członka Zarządu. 

§9 

 1. Prezes zarządu Fundacji:
  a) kieruje jego działaniami,
  b) wyznacza datę posiedzeń organu i je prowadzi,
  c)
  reprezentuje organ na zewnątrz,
  d)
   jest związany jego uchwałami. 

§ 10 

 1. Zarząd, podejmują decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w formie uchwał.
 1. Prezes zarządu przysługuje głos decydujący w razie równowagi głosów.
 2. Członkowie zarządu mogą brać udział w posiedzeniach i wykonywać prawo głosu osobiście lub za pośrednictwem środków telekomunikacji (np. telefon, wideokonferencja).

§ 11 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a)
   realizacja celów statutowych,
  b)
  sporządzanie planów pracy i budżetu,
  c)
  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  d)
   zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. 
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 1. Poniższe sprawy wymagają uchwały Zarządu:
  a)
  nabycie bądź zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  b) przegląd i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego Fundacji za poprzedni rok obrotowy;
  c) zbycie lub wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa Fundacji lub jego zorganizowanej części i udzielenie ograniczonego prawa własności do niego;
  d) nabycie i zbycie udziałów w spółkach prawa handlowego;
  e) 
  zmiana Statutu Fundacji;
  f) 
  połączenie, przekształcenie lub likwidacja Fundacji; 
  g) zbycie całości lub znacznej części aktywów Fundacji;
  h)
  przejęcie poręczeń, gwarancji lub podobnych zobowiązań, przyjęcie darowizn i spadku;
  i) udzielenie kredytów;
  j)
  zaciąganie zobowiązań przekraczających 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) w pojedynczym przypadku lub przekraczających 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) łącznie z jednym kontrahentem;
  k) zawieranie i rozwiązywanie umów kredytu i pożyczki oraz innych umów finansowych i aneksów do ram kredytowych i spłat nadzwyczajnych;
  l) zawieranie umów, jeżeli roczna wielkość tych umów przekracza 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) w pojedynczym przypadku albo jeżeli okres obowiązywania tych umów przekracza dwa lata, w czasie których nie mogą zostać rozwiązane;
  m) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę przewidujących wynagrodzenie przekraczające 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) rocznie od jednego kontrahenta.
  n) przyjęcia rocznego budżetu Fundacji oraz przyjęcia sprawozdania z jego wykonania,
  o) powołania, odwołania i ewentualnego wynagradzania przez Fundację osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu.

§ 12 

 1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Fundacji

[Rada Programowa Fundacji] 

§ 13 

 1. Rada Programowa jest jednostką konsultacyjno-opiniującą Fundacji.
 2. Rada Programowa liczy od 3 do 10 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd spośród specjalistów z dziedzin związanych z statutowymi celami Fundacji. Pierwszych członków Rady Programowej powołują Fundatorzy.
 1. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieokreślony.
 2. Członek Rady Programowej:
  a) może w każdym czasie zostać odwołany z członkostwa w Radzie uchwałą zarządu powziętą zwykłą większością głosów
  b) może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Radzie. Rezygnacja w formie pisemnej składana jest Zarządowi.
 1. Odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić z powodu nie wywiązywania się z zobowiązań lub działania na szkodę Fundacji.
 1. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  a) opiniowanie na wniosek Zarządu projektów, publikacji oraz innych działań Fundacji związanych z realizacją jej celów,
  b) proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań związanych z realizacją jej celów,
  c) rekomendowanie na wniosek Zarządu na forum publicznym wszelkich działań służących realizacji celów Fundacji,
 1. Rada Programowa powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady Programowej. Pierwszego Przewodniczącego Rady powołują Fundatorzy.
 1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej raz w roku 

Rozdział IV

[Majątek Fundacji] 

§ 14 

 1. Fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) stanowi majątek Fundacji.
 1. Kwota 1400 zł (tysiąc czterysta złotych) z funduszu założycielskiego przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 15 

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  a) darowizn, subwencji lub dofinansowań lub spadków krajowych i zagranicznych, b. aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, c. darów, zbiórek i imprez publicznych, d. odsetek i depozytów bankowych, e. udziału w zyskach osób prawnych, lub z zysku z odsetek od udzielanych od pożyczek,
  b) dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, g. dotacji.

§ 16 

[Działalność Gospodarcza]

 1. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  a) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
  b) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  c) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
  d) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  e) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  f) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
  g) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  h) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
  i) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  j) Działalność wspomagająca edukację PKD (85.60.Z),
  k) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  l) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  m) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
  n) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
  o) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

§ 17 

 1. Fundacja przeznacza wszystkie osiągnięte dochody na finansowanie celów statutowych,

[Ograniczenia]
§ 18 

 1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków organów Fundacji, jej pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

Rozdział V [Postanowienia końcowe]

§ 19 

 1. W wyniku zmiany statutu lub połączenia z inną fundacją nie mogą ulec zmianie istotne cele Fundacji. 2. Uchwała zarządu fundacji o połączeniu fundacji musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów. 3. Zmiana statutu dokonywana jest przez zarząd fundacji w formie uchwały bezwzględną większością głosów.

[Likwidacja]

§ 20 

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia założonych celów lub wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.
 1. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 2. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.


Olsztyn, dnia 25 czerwca 2019